vegan braised eggplant at The Nam Hai

vegan braised eggplant at The Nam Hai