Fried Shan tofu at Shwe Ou Food Garden

Fried Shan tofu at Shwe Ou Food Garden